СЖБ “Подкрепа”

Съюзът на журналистите в България ”Подкрепа”

logoNEW

Дата на учредяване на организацията : 13.11.1989 г..

Председател: Ренета Николова – Chair of the Bord, Club-Journalists against corruption, European Journalist of the Year 2007, Bulgaria, Sofia 1000

Електронен адрес на организацията:

E mail: ujb_podkrepa@abv.bg

Съюзът на журналистите в България “Подкрепа”,членуващ в Конферерация на труда “Подкрепа” е доброволна и независима синдикална организация, изградена на професионално-творчески принцип и обхващаща български граждани,упражняващи журналистическа професия,а също и чуждестранни такива,занимаващи се с журналистическа дейност на територията на Република България.

Съюзът на журналистите в България “Подкрепа” е пълноправен член на Световната и европейската федерация на журналистите.

СЖБ ”Подкрепа” е независима от държавните,административните органи,работодателите и техните организации,политическите партии,обществените и религиозните организации и движения.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

СЖБ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защитата на правата,достойнството,професионалните и социалните интереси на своите членове чрез:

(1) създаване на условия и гаранции за свободно упражняване на журналистическата професия в съотвествие с националните и международните правни норми и интеграционни тенденции;
(2) осигурянване на членовете си на максимален достъп до информацията,необходима за професионалната им реализация, в рамките на закона;
(3) осъвременяващи и интегриращи инициативи,включително и чрез държавните органи и световните организации за гаранции и правни условия за свобода на словото,печата и разпространяването на информация;
(4) осигуряването на правата в сферата на професионалната дейност,заплащането на труда,заплати и хонорари,авторсото право,социалните условия,техническата безопасност и охраната на труда;
(5) защитата на здравето,материалните,обществените и културни интереси на своите членове и техните семейства;
(6) повишаване на професионалната квалификация,преквалификация и синдикална култура в съотвествие с най-модерните световни тенденции;
(7) организира и ръководи акции и стачки;
(8) организира форуми по актуални национални и световни проблеми,свързани с журналистиката;
(9) провежда конкурси и поощтрява морално и материално творческите прояви на журналистите;
(10) противопоставя се на всякакви опити за въвеждане на каквато и да е форма на диктатура и подтискане на демократичните процеси,както от страна на работодателя,така и от страна на държавните органи,а също се бори срещу дискриминацията поради расова,национална,етническа или религиозна принадлежност.

ЗАДАЧИ

СЖБ”Подкрепа” осъществява своите задачи като:

(1) представлява и защитава своите членове пред работодателите,съдебната и изпълнителната власт и органите на държавната администрация,както и пред обществени,политически и други организации;

(2) участва в преговори с работодателите и държавните институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранното сътрудничество;

(3) в случай на нарушения на интересите на своите членове организира акции на колективен трудов протест/митинги,събрания,шествия и други/,включително и стачки;

(4) отстоява стойността на интелектуалния труд и авторското право в специфичните за всяко средство за масова информация длъжностни характеристики,като участва в изготвянето им и съгласуването им със световните критерии и опит;

(5) организира дейност,средствата от които се използват за изпълняването на задачите,произтичащи от настоящия устав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*